{ "total":403, "stores":[ { "name":"Bé Bụ Bẫm 1", "web_address":"Số 38 Hai Bà Trưng, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.4563409393427!2d106.68038131476011!3d20.85364898609346!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a8c7bd92f73%3A0x6bef50a2212de470!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550712263114", "district_code":"QUANLECHAN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 2", "web_address":"Số 267 Đà Nẵng, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2618885045094!2d106.70106931476023!3d20.861491886089134!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7ac3d1c137a9%3A0xa4cf1ec070cb6133!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbSAtIDI2NyDEkMOgIE7hurVuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550712380898", "district_code":"QUANNGOQUYEN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 3", "web_address":"Số 42A Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.542825262191!2d106.68634651476009!3d20.850159886095444!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a622b4b63e5%3A0x1e2e10cdf615904d!2zQsOpIELhu6UgQuG6q20gLSA0MkEgTOG6oWNoIFRyYXk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550712307507", "district_code":"QUANNGOQUYEN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 4", "web_address":"Số 475 Ngô Gia Tự, Q.Hải An, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7458.132750749065!2d106.710474!3d20.829026!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xcda460c8a742b4bf!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1573024514322!5m2!1svi!2sus", "district_code":"QUANHAIAN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 5", "web_address":"Số 25 Bạch Đằng, Núi Đèo, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.839552824279!2d106.67393921476126!3d20.918773886058084!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7b8278e1255f%3A0xc272f916091c142d!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbSAtIENOIFRo4buneSBOZ3V5w6pu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550712478403", "district_code":"HUYENTHUYNGUYEN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 6", "web_address":"Số 25 Hải Triều, Quán Toan, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7454.945951839909!2d106.60202047415437!3d20.893282444287536!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a79c198570d65%3A0xe5ce62c34a4a3e23!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbSAtIENOIFF1w6FuIFRvYW4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550711969503", "district_code":"QUANHONGBANG", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 7", "web_address":"Số 130 Trường Chinh, Q.Kiến An, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.947232381958!2d106.65834721475976!3d20.833837186104343!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a71be35bc23bd%3A0xb279d344745cd43e!2zU2hvcCBiw6kgQuG7pSBC4bqrbSAtIENOIEtp4bq_biBBbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550712050619", "district_code":"QUANKIENAN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 8", "web_address":"Số 54 Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.4287288443174!2d106.67078571476085!3d20.895064086070935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7bea2f630b9b%3A0xf7feee4101432624!2zQsOpIELhu6UgQuG6q20gLSA1NCBQaOG7kSBN4bubaSAtIFRo4buneSBOZ3V5w6puIC0gSFA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550712107859", "district_code":"HUYENTHUYNGUYEN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 9", "web_address":"Số 388 Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.4448734738753!2d106.62366621475948!3d20.813734586115263!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a770abd653343%3A0x998b7df8c6b9ac33!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbSAtIDM4OCBUcuG6p24gVGjDoG5oIE5n4buNIChLaeG6v24gQW4p!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550712179255", "district_code":"QUANKIENAN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 10", "web_address":"Số 28 Trần Tất Văn, TT. An Lão, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.2574028358567!2d106.55507581492917!3d20.821309786111133!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x30b7d4dbb38b3c8e!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1552197417358", "district_code":"HUYENANLAO", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 11", "web_address":"Số 57 Cầu Đen, TT. Núi Đối, Kiến Thụy, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3730.7581390317296!2d106.67302101475843!3d20.760594886144187!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7175e8d88641%3A0x111b0854fea3f8c6!2zNTcgQ-G6p3UgxJBlbiwgVFQuIE7DumkgxJDDtGksIEtp4bq_biBUaOG7pXksIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1553497651576", "district_code":"HUYENKIENTHUY", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 12", "web_address":"Số 147 Lý Thanh Tông, Q.Đồ Sơn, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.91106120708!2d106.78238611492739!3d20.713835886169775!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2900786696af1ea9!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557157887208!5m2!1svi!2s", "district_code":"QUANDOSON", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 13", "web_address":"Số 233H Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d466.0863956517733!2d106.669876!3d20.844174!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2671cf06d067d38a!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1572710936536!5m2!1svi!2sus", "district_code":"QUANLECHAN", "province_code":"HAIPHONG" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 14", "web_address":"Số 91 Kênh Liêm, TP. Hạ Long, Quảng Ninh", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.8628880744004!2d107.08959601493146!3d20.95802068603668!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x5df4dc504d89999d!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1571370436706!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHALONG", "province_code":"QUANGNINH" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 15", "web_address":"Số 614 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long, Quảng Ninh", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7452.088403083338!2d107.132111!3d20.95074!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xe6b0457e12a5278a!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1571453547538!5m2!1svi!2sus", "district_code":"THANHPHOHALONG", "province_code":"QUANGNINH" }, { "name":"Bé Bụ Bẫm 16", "web_address":"Số 205 Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6402.876634303579!2d107.07730393694186!3d20.968836361021676!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xb4f5e289993e0ba3!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1571453799571!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHALONG", "province_code":"QUANGNINH" } , { "name":"Bé Bụ Bẫm 17", "web_address":"Số 66 Tôn Đức Thắng, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7457.130157856471!2d106.66949700000002!3d20.849262!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x507feccfb551f1f9!2zU2hvcCBCw6kgQuG7pSBC4bqrbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1572600160274!5m2!1svi!2sus", "district_code":"QUANLECHAN", "province_code":"HAIPHONG" } ] }